पूर्वमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीलाई मस्तिष्कघात

l;+xb/af/l:yt pBf]u dGqfnodf cfufdL kmfu'g !( / @) ut] sf7df8f}Fdf x'g] cGt/f{li6«o nufgL ;Dd]ng af/] hfgsf/L lbg'x'Fb} pBf]udGqL gjLGb|/fh hf]zL tyf ;Dd]ng lgb]{zs ;ldltsf cWoIf . tl:a/ M /f]zg ;fksf]6f, /f;;

कांग्रेस नेता तथा पूर्वमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीलाई मस्तिष्कघात भएको छ ।
बिहीबार राति शरीरको देब्रपट्टि समस्या देखिएपछि उनलाई पहिला वीर अस्पताल लगिएको थियो । उनको आकस्मिक अपरेसनको तयारी गरिएको चिकित्सकले बताएका छन् । आज बिहान भने उनलाई थप उपचारका लागि नर्भिक अस्पतालमा भर्ना गरिएको जोशीको पारिवारिक स्रोतले जनाएको छ ।
स्रोतका अनुसार जोशीको मस्तिष्कमा रगत जमेको छ । उनको शल्यक्रियाको तयारी भइरहेको छ ।

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here